Вещно право

Вещно право

В областта на вещното право Адвокатска Кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” Ви предлага следните услуги: 

​   Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;

​   Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;

​   Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;

​   Изготвяне на правни становища и анализ на правото на собственост;

​   Изготвяне на пълна документация при придобиване на имот, както и съдействие при провеждане на преговори;

​   Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;

​   Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;

​   Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;

​   Изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;

​   Договори за строителство, договори по FIDIC;

​   Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;

​   Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;

​   Защита на субективни вещни права;

​   Справки в Агенция по геодезия, картография и кадастър и Имотен регистър и др.;

​   Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.