Трудово право

Трудово право

В областта на трудовото право Адвокатска Кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ”  извършва консултации и правно обслужване по следните трудовоправни въпроси на дружества и граждани:

 

  • ​Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори и изготвяне на длъжностни характеристики;
  • ​Изготвяне на документи, свързани с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения;
  • ​Изготвяне на правни становища по всички видове трудовоправни въпроси
  • ​Консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения и др.;
  • Консултации и защита на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и др.;
  • ​Консултации относно прекратяване на трудови договори;
  • ​Съдействие при преговори между работодатели и работници/служители за постигане на извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
  • ​Процесуaлно представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудови дела и други трудовоправни спорове.

Адвокатската кантора осъществява защита и по Закона за държавния служител, във връзка с незаконни уволнения, наложени дисциплинарни наказания и др.