Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Семейното и наследствено право се регулират както от закона така и от общоприетите норми на морала и обичаите. Законите ( Семеен Кодекс, Закон за наследството и др) регламентират в общ вид отношенията между съпрузи и роднини .

Ако имате нужда от добър адвокат, екипът на Адвокатска Кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” е натрупал богат опит в сферата на Семейното и наследствено право. В тези случаи, за нас най – важното е да защитим в максимална степен интересите на децата, както и на клиента.

 Адвокатската кантора предлага, следните консултации и правни услуги в сферата на семейното и наследствено право:

 • ​ Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • ​ Вещноправни искове за собственост след развода;
 • ​ Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • ​ Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • ​ Увеличаване на първоначално присъдена издръжка;
 • ​ Спорове за възлагане упражняването на родителските права;
 • ​ Определяне режим на лични отношения между родители и деца;
 • ​ Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • ​ Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • ​ Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване;
 • ​ Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата;
 • ​ Пълно и непълно осиновяване;
 • ​ Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;

Наследствено право

 

В областта на наследственото право Адвокатска Кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” предлага консултации, изготвяне на документи и явяване пред съд при:

 • ​Възникване на наследствено-правни въпроси;
 • ​Определяне на наследствени дялове, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
 • Приемане и отказ от наследство;
 • ​ Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания;
 • ​ Производства за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;
 • ​ Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.