Сделки с недвижими имоти

Сделки и инвестиционни проекти с недвижими имоти     

Адвокатска кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” предлага цялостно съдействие на български и чуждестранни инвеститори при предпроектно проучване, Ние предлагаме следните услуги:

 

 • Консултaции на инвеститори.
 • Учредяване на вещни права.
 • Участие в преговори при закупуване на недвижими имоти; Консултации при покупка или продажба на недвижими имоти и движими вещи;
 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти и изготвяне на правни становища, анализ на правото на собственост;
 • Изготвяне на пълна документация при придобиване на имот;
 • ​Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;
 • ​Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;
 • ​Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
 • ​Изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;
 • ​Договори за строителство, договори по FIDIC;
 • ​Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;
 • ​Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавни органи и пред органите на местната администрация;
 • ​ Защита на субективни вещни права;
 • ​ Справки в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Имотен регистър и др.;
 • ​ Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.
 • Съдействие при покупка на имот от Частен съдебен изпълнител;