Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

 Адвокатска Кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” предлага консултации  и пълно съдействие при регистрация на дружества/фирми, пререгистрация и промяна на обстоятелства и др.

​  Регистриране на ЕТ

За регистрация на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

 • Наименованието, под което търговецът ще упражнява дейността си;
 • Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код;
 • Предметът на дейност на търговеца;
 • Копие от личната карта на едноличния търговец.

​ Услугата включва:

 1. Консултация;
 2. Запазване на фирмено наименование;
 3. Банкови комисионни;
 4. Държавна такса за вписване в агенция по вписванията;
 5. Вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 Регистрация на дружество с ограничена отговорност

​ За  регистрация на ООД / ЕООД е необходимо да ни предоставите следната информация:

 • Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си;
 • Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код;
 • Предметът на дейност на дружеството;
 • Данни за съдружниците или едноличния собственик на капитала и копие от личните им карти;
 • Данни за размера на капитала (минимум 2 лв.);
 • Дяловото участие на всеки от съдружниците.
 • Данни за управителя на дружеството и копие от личната му карта.

​ Услугата включва :

 1. Консултация;
 2. Запазване на фирмено наименование;
 3. Държавна такса за вписване в търговския регистър;
 4. Удостоверение за актуално състояние;
 5. Вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

 Регистрация на АД/ЕАД

​ За регистрация на АД / ЕАД е необходимо да ни предоставите следната информация:

 • Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си.
 • Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
 • Предметът на дейност на дружеството.
 • Данни за учредителите и копие от личните им карти.
 • Данни за размера на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон.
 • Размер и вид на акциите и разпределението им между акционерите.
 • Данни и копие от личните карти на членовете на управителния орган на дружеството.

​  Услугата включва :

 1. Консултация;
 2. Запазване на фирмено наименование;
 3. Държавна такса за вписване в Търговския регистър;
 4. Удостоверение за актуално състояние;
 5. Вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 Промяна на обстоятелства

​ Промяната във вписаните обстоятелства включва промяна на наименование, седалище и адрес на управление, съдружници, управител, капитал, предмет на дейност. За вписване на промяна в обстоятелствата на търговеца е необходимо да ни предоставите следната информация:

 • Новото наименование на търговеца, под което дружеството ще упражнява дейността си;
 • Данни за новото седалище и адрес на управление, вкл. пощенски код;
 • Данни за промяната в предмета на дейност;
 • Данни за новите съдружници или едноличен собственик на капитала, заедно с копие от документ за самоличност;
 • Данни за размера на капитала - при промяна на същия;
 • Дяловото участие на всеки от съдружниците;
 • Данни за новия управител на дружеството и за лицето, което ще представлява търговеца, заедно с копие от документ за самоличност;
 • Копие от действащия към момента учредителен акт – договор или устав на дружеството, ако бъде извършване промяна в него.