Обществени поръчки

Обществени поръчки

Адвокатска кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” предоставя цялостно консултиране по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съобразено с действащото към момента на обявяване на обществената поръчка законодателство. В сферата на обществените поръчки Ние разполагаме с натрупан богат процесуален опит, като предлагаме следните услуги:

  • Изготвяне на точна и пълна документация за участие в обществени поръчки и представителство на участника пред възложителя във всяка отделна фаза при провеждане на процедурата;
  • Консултиране на клиента в процеса на подготовка на тръжната документация и избор на процедура;
  • Регистрация и подготовка на документи за сключване на договори за съвместно участие в обществена поръчка /Дружества по Закона за задълженията и договорите/.
  • Подаване на жалби пред компетентните органи;
  • Обжалване на решенията на Възложителите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд;
  • Процесуално представителство и съдействие по време на договора за изпълнението на договора за обществената поръчка.
  • Съдействие при неизпълнение на договорните задължения след проведени процедури по ЗОП.