Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК

  • 18/07/2017 17:06
  • |
  • 0 коментара

Какво представлява Заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК и какво да правим като ни я връчат

Настоящата статия има за цел да даде някои насоки на Заповедното производство по реда на чл. 410 от ГПК и няма за цел да бъде изчерпателна, като не представлява правна консултация, тъй като всеки казус е различен и строго индивидуален. В практика си много често съм се сблъсквал с незнанието на длъжниците за способите, коитo имат при издадена срещу тях Заповед за изпълнение, както и често даваните „правилни съвети“ за подаване на възражение, които водят до натрупването на значителни разходи по образуваните срещу тях дела (по-долу в статията ще дам пример за възможните разноски). Производството по реда на чл. 410 от ГПК представлява сравнително бърза процедура по удволетворяване на заявителя /кредитор/ спрямо длъжника. Самата процедура формално не изисква представяне на доказателства за дължимост на вземането, но все по - често съдилищата създават практика за максимална защита на длъжниците, като отхвърлят подадените Заявления за издаване на Заповед за изпълнение. Заповедното производство е изключително разпространено, като по този начин стартира всяко производство на комуналните дружества, в това число и Топлофикация София, както и небанковите кредитни дружества. От тази процедурата може да се възползва всеки Заявител, който има вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд: 1. за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението. Видно от разпоредбата на чл. 410 от ГПК, голям брой от делата, които се водят могат да минат първо по реда на Заповедното производство, а не директно чрез исково производство. Както за длъжниците, така и за взискателите, това производство се явява и най-евтината процедура, тъй като с направените измения на ГПК, драстично се намалиха юрисконсултските възнаграждения (пр. дължите 990 лева на Топлофикация – София, дружеството ще образува Заповедно  производство, за което държавната такса е в размер на 25 лева, ще претендира сума в размер на около 50 – 100 лева, т.нар. юрисконсултско възнаграждение, като видно от постановката разходите ще бъдат в размер на максимум 125 лева). Преди изменението на закона, това Заповедно производство би Ви струвало минимум 325 лева. След като получите Заповедта за изпълнение следва да се консултирате с адвокат, тъй като тук вече се явява и големият проблем по водене на безсмислени дела. Ако подадете възражение, Заявителят ще получи указания за завеждане на гражданско дело по реда на чл. 422 от ГПК, като със самото производство, ако съдът уважи исковата претенция на заявителя, Вие ще дължите множество допълнителни разноски, в т.ч. държавни такси, юрисконсултски възнаграждения, експертизи. При получаване на Заповедта за изпълнение следва да се направи анализ на документите, с които разполагате, да се прецени основателността на претенцията, както и други обстоятелства по подаденото заявление. След като Ви бъде връчена Заповедта за изпълнение имате 14 – дневен срок за подаване на възражение, ако такова не бъде подадено на заявителя се издава изпълнителен лист, с който изпълнителен титул Заявителят ще образува изпълнително дело за събиране на вземането си.                                                                                       КАКВА Е ПРИЧИНАТА ДА ВИ ОСЪДЯТ БЕЗ ДА РАЗБЕРЕТЕ ? Причината да разберете, че срещу Вас някой е водил Заповедно производство е чак когато съдебният изпълнител предприеме действия по принудително събиране на вземането. В този момент ще разберете, че имате наложен запор на банкови сметки, на трудово възнаграждение, възбрана върху вашия имот и др. ИЛИ ЗАЩО МЕ ОСЪДИХА БЕЗ ДА ЗНАМ: Отговорът на въпроса се крие в невъзможността съдът да Ви намери на адреса, който фигурира в справката, която задължително се прави служебно (след измение на разпоредбата на чл. 411 от ГПК ), съдът извършва справка за постоянен и настоящ адрес на длъжника по реда на Наредба № 14 от 18.11.2009 г., когато адресите са посетени многократно, съдът връчва на длъжника чрез залепване уведомление по реда на чл. 47 ГПК, след като не се получат книжата, длъжникът се счита за редовно уведомен и заповедта за изпълнение влиза в сила, като се издава изпълнителен лист. В заключение при получаване на Заповед за изпълнение, следва да вземете предвид всички горепосочени обстоятелства преди да подадете възражение.                                                                                                          автор: адвокат Димитър Петров