Регистрация на юридическото лице с нестопанска цел /НПО/

  • 25/01/2018 15:11
  • |
  • 0 коментара

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /НПО/

        Уважаеми клиенти и приятели,                                                                                                                                                                     С настоящото искаме да Ви информираме за влезлите сила последни изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цели /ЗЮЛНЦ/ и обнародваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, се промени редът и начинът на регистрация на сдружения и фондации. Считано от 01.01.2018 г., регистрацията на новоучредените сдружение/фондация ще се извършва пред Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, а не както досега в окръжните съдилища по седалището на юридическите лица с нестопанска цел. 
         Ако сте решили да учредите сдружение или фондация е необходимо да се съставят и представят следните документи:
- Устав/актуален учредителен акт на юридическото лице с нестопанска цел;
- Протокол от проведено учредително събрание;
- Образец от подписа на лицето, което ще представляват сдружението/фондацията пред трети лица;
- Заявление за вписване на обстоятелства за сдружение А15 или за фондация А16
        За регистрация на ЮЛНЦ или фондация се заплаща и държавна такса в размер на 50 лева, ако се подава на място, а при подаване по електронен път 25 лева.
     Адвокатската кантора може да Ви съдейства за изготвяне и подаване по електронен път на всички необходими документи за регистрация на Вашето юридическо лице с нестопанска цел
/НПО/. 
      Можете да се свържете с нас като ни пишете или се обадите на посочените от нас телефони на страницата ни във Facebook, както и през формата за запитва на сайта ни.